Меню
Съобщение

 СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

„САНТА ВИТА” ООД уведомява всички заинтересовани лица за своето

инвестиционно предложение: „Ремонт на съществуващи помещения и вътрешно преустройство във ветеринарна клиника, в УПИ Х-373, кв. 53 по плана на гр. Враца (СОС с идент.12259.1013.373.1.32 в гр. Враца, ж.к. Река Лева, бул. Христо Ботев №78, ет. 1)”.

 

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се

изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата,

електронната ни поща office.santevita@gmail.comи в деловодството на Община Враца.